Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Pracą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 kieruje Zarząd  oraz Rada Samorządu Uczniowskiego, a działania koordynuje i służy pomocą opiekun SU,  p. Maria Łęcka.

 Praca Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej ma nieco inny charakter niż w gimnazjum. Jesteśmy jeszcze mało samodzielni i dlatego radą i pomocą służy nam opiekun SU, p. Maria Łęcka oraz nasi wychowawcy.  Wdrażamy się pod ich kierunkiem do  samodzielności, uczymy się aktywnych działań i demokracji.

 

Ważną lekcją demokracji są dla nas wybory.  Co roku we wrześniu, zgodnie z ordynacja wyborczą, wybieramy Radę Samorządu Uczniowskiego oraz Zarząd. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza. Wcześniej prowadzona jest kampania wyborcza- szkoła w tym czasie jest pełna  plakatów, na których  kandydaci mają możliwość zaprezentowania  się. Oczywiście, kandydaci muszą mieć poparcie kolegów i nauczycieli – nie każdy więc może kandydować. Jest to dla nas ważna lekcja demokracji.

Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji mających na celu pomoc innym, gdyż te sprawy są nam szczególnie bliskie. Nigdy nie odmawiamy pomocy żadnej zgłaszającej się do nas  fundacji  oraz prośbom osób chorych i potrzebujących. Bierzemy udział w każdej edycji akcji  Góry Grosza.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski realizuje statutowe zadania za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Poprzez podejmowane działania zmierza  do  kształtowania odpowiednich postaw moralnych i społecznych uczniów, uczy demokracji, odpowiedzialności i samorządności, integruje  społeczność szkolną i lokalną, a w szczególności:

            1) współuczestniczy w podejmowaniu ważnych dla uczniów i szkoły decyzji,

            2) uczestniczy w tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych szczególnie w części 

                dotyczących praw i obowiązków uczniów, kar i nagród,  kryteriów zachowania,

   3)organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków  szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie  i Regulaminie Miejskiego    Zespołu Szkół nr 1.

4) rozwija życie społeczne Szkoły, kultywując i wzbogacając jej tradycje, obrzędy,  ceremoniał,

            5) uczy samorządności poprzez działania organizacyjne, reprezentacyjne, mediacyjne,

            6) uczestniczy  w ważnych uroczystościach szkolnych, religijnych, środowiskowych,

            7) zachęca do działań na rzecz osób potrzebujących pomocy, uczestniczy w akcjach 

                charytatywnych ucząc tym samym wrażliwości i odpowiedzialności za losy innych,

            8) uczestniczy w akcjach społecznie użytecznych,

            9) wdraża do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności za nie,

            10) przedstawia Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji wnioski

                  i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, stoi na straży        

                  przestrzegania praw uczniów,

            11) zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród, udziela poręczeń za uczniów w celu

                  wstrzymania wymierzonej kary,

           

           

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) na szczeblu szkoły:  Rada oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

2) na szczeblu klas: Samorząd Klasowy.

 

 Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego( Rozdz. IV, s. 7).  W skład Rady  Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwóch przedstawicieli uczniów  klas IV– VI, wybranych zgodnie z zapisami § 9.

Spośród członków  Rady Samorządu  Uczniowskiego wybierany jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego  w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich.

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

- prze­wodniczący,

- z-ca  przewodniczącego,

- 4 członków.

Jednym z zadań  Samorządu Uczniowskiego jest opieka nad Sztandarem Szkoły.

W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI, godni zaufania i o nienagannej postawie w następującym składzie: chorąży (uczeń), asysta (dwie uczennice), oraz poczet rezerwowy j.w.

Kandydatury spośród uczniów klasy V,  za zgodą rodziców, do pocztu sztandarowego zgłasza Rada Samorządu Uczniowskiego  na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią są zatwierdzane.

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od uroczystego przekazania w ostatnim dniu roku szkolnego do ostatniego dnia następnego roku szkolnego.

6.Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie wchodzący w skład pocztu Sztandarowego mogą być odwołani. Następuje wybór uzupełniający według procedury j.w.

7.Strój chorążego i asysty:

- uczeń – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur

  • uczennice – ciemne spódnice i białe bluzka

 

W skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

Klasa VIb

  1. Mikołaj Mikrut
  2. Jagoda Barzyk
  3. Iga Cetnarowska

 

Klasa VIa

  1. Dominika Maciejczyk
  2. Kacper Drąg
  3. Julia Smolińska

 

 

 

 

 

WYBORY

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 We wrześniu w klasach IV-VI wybierano po dwóch przedstawicieli klas, którzy weszli w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Natomiast 30 września 2016 r. odbyły się w naszej Szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV –VI, a nad  prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Natalia Gucwa, Adam Kluczewski, Mikołaj Klukowski, Magda Przybylska. Spośród 14 kandydatów z klas IV – VI  wybrano  sześciu uczniów, którzy weszli w skład Zarządu. Nowo wybrany Zarząd swoją pracę rozpoczął od wizyty u Pana Dyrektora Waldemara Pyznara. Uczniowie  przedstawili działania i akcje, które planują zorganizować w szkole w bieżącym roku szkolnym.  

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodniczący: Mikołaj Mikrut- kl. VI b

Zastępca przew.: Martyna Stępień- kl. VI b

Członkowie:

 Kamil Cetnarowski- kl. Va

 Kacper Drąg-  kl. VIa

Dawid Musiał- kl. Vc

Witold Zych- kl. V a

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Szymon Bączalski - kl. IV a

Dawid Gubała- kl. IV a

Julia Piechowicz- kl. IV b

Wiktoria Berdysz- kl. IV b

Szymon Krężołek- kl. VB

Weronika Majcher- kl. VB

Dawid Tumidajewicz- kl. Vc

Julia Smolińska- kl VIa

PLANOWANE DZIAŁANIA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

Akcje stałe:

-prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego,

-całoroczna akcja " Szczęśliwy Numerek",

-całoroczny konkurs " Walczymy o tytuł  KLASY NA MEDAL"

-działalność charytatywna.

WRZESIEŃ

Wybór  Zarządu Samorządu Szkolnego.

Wybór hasła wychowawczego na rok szkolny 2016/2017.

PAŹDZIERNIK

1.Ustalenie planu pracy SU.

2.Obchody Dnia Edukacji Narodowej:

-złożenie życzeń nauczycielom i innym pracownikom szkoły

-udział w pasowaniu na ucznia.

3.Rozpoczęcie losowania  szczęśliwego numerka.

4. Rozpoczęcie trzeciej edycji konkursu  Klasa na Medal.

LISTOPAD

1. Konkurs na wykonanie gazetek okolicznościowych  oraz wystroju  klas związanego  tematycznie ze Świętem Niepodległości oraz  Patronem Szkoły.

2. 21 listopada-  organizacja  Dnia Życzliwości i Uśmiechu.

GRUDZIEŃ

1. Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

2. Życzenia bożonarodzeniowe, świąteczny wystrój sal  lekcyjnych.

STYCZEŃ

1. Podsumowanie konkursu  Klasa na Medal  w I semestrze.

2. Podsumowanie akcji  Góra Grosza .

LUTY

1.Poczta walentynkowa.

MARZEC

1. Konkurs na wykonanie gazetek okolicznościowych  oraz wystroju klas o tematyce wiosennej.

2. Organizacja  Pierwszego  Dnia  Wiosny –"akcja „przebieranie – nie pytanie”.

KWIECIEŃ

1.Organizacja Dnia Książki i Praw Autorskich

2. Akcja czytelnicza: Tydzień Czytania.

MAJ

1.Wykonanie gazetek okolicznościowych z okazji Dnia Matki.

2. Akcja Czytelmania-  organizacja tygodnia głośnego czytania w klasach.

CZERWIEC

1.Podsumowanie konkursu Klasa na Medal.

2.Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za okres całego roku.

3.Udział Samorządu Uczniowskiego w zakończeniu roku szkolnego 2016/2017.

Propozycje zamieszczone w planie działań  mogą ulec zmianie.

Przypominamy, że trwa trzecia edycja całorocznego  konkursu o tytuł  KLASY NA MEDAL i Puchar Dyrektora Szkoły.

Zasady konkursu:

1.      Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1.

2.      W konkursie biorą udział klasy IV-VI.

3.      Konkurs trwa od października  do czerwca.

4.      Punkty przyznawane są za:

- wyniki w zachowaniu,

-czytelnictwo,

-udział w konkursach organizowanych przez organizacje szkolne,

- dekorację sal lekcyjnych: listopad- wystrój patriotyczny, marzec- wystrój wiosenny,

-udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych („Góra Grosza”, zbieranie nakrętek, zbiórka zużytych baterii).

5.Zasady oceniania:

W poszczególnych kategoriach klasy mogą uzyskać od 0 do 10 punktów. Po pierwszym półroczu dokonane będzie pierwsze podsumowanie.  Klasa  która zbierze łącznie w pierwszym i drugim półroczu największą ilość punktów otrzyma tytuł  KLASY NA MEDAL i prawo do posługiwania się nim przez następny rok szkolny. Ogłoszenie wyników konkursu, nadanie tytułu i wręczenie  „Pucharu Jedynki”  odbędzie się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 od dnia 1 października wprowadza się tzw. „szczęśliwy numerek”, czyli losowanie numeru ucznia, który w danym dniu jest zwolniony od odpowiedzi ustnej.

Regulamin akcji: Szczęśliwy numerek

2. Losowanie odbywać się będzie 4 razy w miesiącu, w wyznaczonych dniach-   są to 1, 10, 20, 25 dzień miesiąca i obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej  oraz Gimnazjum.

3. Jeżeli  wyznaczony dzień jest wolny od zajęć lekcyjnych, losowanie odbywa się w kolejny dzień nauki.

   4.Wylosowane numery nie biorą udziału w  losowaniach do czasu wyczerpania wszystkich numerów.

5. W danym dniu,  o  godzinie 8.00 rano wyznaczeni uczniowie przeprowadzą losowanie przez radiowęzeł szkolny, dodatkowo informacja będzie wywieszona w gablocie SU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.