Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach innowacji pedagogicznej

 Bliskie spotkania z regionem

prowadzonych od 01.09.2016 – 23.06. 2017r.

 

RODZAJ INNOWACJI:

Innowacją pedagogiczną metodyczno – organizacyjną Bliskie spotkania z regionem objętych  jest 25 uczniów kl. IIIc Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

 

AUTOR:

Renata Foryś – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu.
 2. Rozbudzanie zainteresowania historią rodzinnej miejscowości i regionu.
 3. Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego.
 4. Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów.
 5. Poznanie codziennych zajęć, warunków życia oraz zawodów dawnych mieszkańców regionu.
 6. Umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w życiu środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego.
 7. Kształtowanie więzi emocjonalnych z miejscem swojego pochodzenia oraz postawy szacunku i odpowiedzialności dla dziedzictwa kultury lokalnej i regionalnej.
 8. Wyzwalanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej.

 

 

W okresie od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. uczniowie:

 

 • zwiedzili Ratusz Miejski w Gorlicach i przeprowadzili wywiad z burmistrzem,
 • uczestniczyli w wycieczce do Ośrodka Edukacyjnego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej,
 • realizowali program „Przyjaciel Parku Narodowego”,
 • odbyli spacer po mieście w poszukiwaniu miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia z przeszłości naszego miasta,
 • uczestniczyli w lekcji muzealnej „Początki Gorlic” w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
 • uczestniczyli w wycieczce do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku połączonej z warsztatami edukacyjnymi „Tradycyjne Ozdoby Bożonarodzeniowe”,
 • brali udział w zajęciach edukacyjnych „Skarby Ziemi regionu gorlickiego”,
 • wykonali klasową podłaźniczkę oraz tradycyjne ozdoby opłatkowe,
 • prezentowali swoje umiejętności podczas spotkania noworocznego /”Kolędowanie z gwiazdą”/,
 • uzupełniali teczki „Edukacja regionalna”, w których gromadzili materiały edukacyjne, broszury, biuletyny, książki itp. dotyczące ziemi gorlickiej,
 • obejrzeli wystawę prac szydełkowych „Dawne zajęcia naszych babć”,
 • brali udział w wycieczka połączonej z kuligiem w Stadninie Koni w Regietowie,
 • uczestniczyli w wycieczkach do Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku - udział w warsztatach „Mały Artysta” oraz do Zagrody Maziarskiej w Łosiu - udział w warsztatach „Ludowy Print”,
 • odbyli spacer po Gorlicach w poszukiwaniu instytucji kulturalnych oferujących atrakcyjne formy aktywności dla małych gorliczan,
 • uczestniczyli w klasowym konkursie wiedzy o regionie,
 • przygotowali prezentację oraz uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu innowacji.

 

      W celu realizacji zadań ujętych w innowacji pedagogicznej uczniowie posługiwali się współczesnymi technologiami informacyjnymi służącymi utrwalaniu i dokumentowaniu podejmowanych przedsięwzięć /cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, zestaw komputerowy/. Tworzyli krótkie formy wypowiedzi, przeprowadzali wywiad.

    Ponadto uczniowie i ich rodzice byli informowani i zachęcani do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje wspierające kulturę na terenie Gorlic i okolic. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację działań innowacyjnych poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek oraz pozyskiwaniu sponsorów materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

    Ewaluacja działań  innowacji była realizowana na bieżąco. W czerwcu 2017 roku przygotowali prezentację oraz uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu innowacji. Przeprowadzano również badania ankietowe  dla rodziców i uczniów dotyczące trafności i skuteczności podejmowanych działań.  Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i elektronicznej udostępnianej dzieciom i ich rodzicom  odzwierciedlało bieżącą realizację zadań.

GALERIA

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.