Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

     Od marca uczniowie klasy 1 b realizują projekt profilaktyczno - wychowawczy „Bliskie spotkania z regionem” finansowany ze środków MKRPA w Gorlicach.

   Do tej pory odbyły się 4 cykle zajęć uwzględniające  tematykę związaną z zapobieganiem zachowań ryzykownych dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwijania zainteresowań  oraz  promowanie zdrowego stylu życia i udział w  pożądanych formach kulturalnych i prozdrowotnych. Zajęcia zawierały treści dotyczące profilaktyki uzależnień i  kształtowania postawy asertywnej oraz wskazywały atrakcyjne i pożądane społecznie formy spędzania czasu wolnego. Ponadto podczas zebrania z rodzicami zorganizowano prelekcję nt. szkodliwego wpływu dopalaczy na zdrowie i życie dzieci uzupełnioną o materiały promocyjne z MKRPA w Gorlicach.

 

Tematyka zajęć:

 

Zajęcia I

Prelekcja i udział w warsztatach uświadamiających szkodliwy wpływ dopalaczy i innych używek na zachowanie i zdrowie. Tworzenie plakatów.

Zajęcia II

Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu - udział w warsztatach rękodzieła.

Zajęcia III

„Jak skutecznie odmawiać” - kształtowanie u dzieci postawy asertywności. Spotkanie z  pedagogiem szkolnym. Odgrywanie scenek dramowych.

Zajęcia IV

Zainteresowanie uczniów z pięknem ziemi gorlickiej: wycieczka do Skansenu

Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, udział w zajęciach edukacyjnych "Życie

 na wsi 100 lat temu" – pobudzenie artystycznej, ruchowej i muzycznej ekspresji dzieci.

 

Kolejne działania zaplanowano już w nowym roku szkolnym.

           
GALERIA   

 

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.