Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ROK SZKOLNY 2017/2018

Miejski Zespół Szkół nr 1 w GorlicachSzanowni Rodzice,

Informujemy, że w miesiącu marcu trwa nabór kandydatów do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych oraz składanie przez rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

Szkoły podstawowe

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia
i nie podlegają rekrutacji.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata. Oświadczenie składa się po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Szczegółowe terminy rekrutacji oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną określone i podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Miejskie przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na wolne miejsca
w przedszkolu.

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie miasta Gorlice.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Gorlice będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj. :
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Gorlice mogą być przyjęci do miejskiego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponować będzie nadal wolnymi miejscami.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w roku 2017/2018 w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Zgodnie z projektem Zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie od 5 kwietnia
2017 r. 

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.